Chcem nakupovať
Chcem predávať

Registruj sa ako predávajúci

alebo registrácia cez email

PRIHLÁSENIE

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V tomto dokumente popisujeme aké informácie a osobné údaje spracúvame, na aký účel a aké sú Vaše práva.

1. Aké údaje spracúvame

Počas využívania aplikácie získavame a spracúvame osobné údaje zákazníkov ( ďalej len kupujúcich), farmárov, prvovýrobcov ( ďalej len predávajúcich )

Aplikáciu a naše služby nemôžu nakupujúci a predávajúci využívať bez registrácie plnohodnotne.

V prípade využívania aplikácie prostredníctvom registrácie je potrebné vyplniť registračný formulár, kde uvediete svoju emailovú adresu, meno, priezvisko a prístupové heslo, následne musíte do svojho profilu vyplniť:

Kupujúci:

Meno a priezvisko
Dodaciu adresu ( ulica, mesto, psč )
Telefónne číslo

Predávajúci:

Meno farmy, prevádzky
Meno a priezvisko
Sídlo spoločnosti, alebo miesto predaja ( ulica, mesto, psč )
Telefónne číslo
Otváracie hodiny
Ekologická produkcia –áno, nie
Enviromentálno – bez obalová produkcia – áno, nie
Typ odberu tovaru - osobne, poštou
Typ balenia tovaru - kg, gramy, balenie, kusy
Pridávanie kategórii – voliteľná funkcia, nastavenie kategórií – položky na predaj
Profilová foto
Foto farmy, obchodu, prevádzkárne a pod ..
Funkcia Sledovania farmy zabezpečuje, že zákazník dostáva informácie formou emailu o aktivitách farmy, zmena otváracích hodín, pridanie novej ponuky.

Okrem vyššie uvedených údajov vložených zákazníkom alebo predávajúcim prostredníctvom aplikácie zhromažďujeme technické údaje mobilného zariadenia, najmä typ a model používaného mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia uuid, IP adresu, operačný systém mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača a informácie o používaní aplikácie.

Pre používanie aplikácie je nevyhnutné spracúvanie geografických údajov o polohe zákazníka aj predávajúceho, a to prostredníctvom lokalizačných senzorov (napr. GPS) mobilných zariadení. Cez aplikáciu získavame informácie o aktuálnej polohe (mieste) mobilného zariadenia zákazníka s cieľom zobrazovať ponuky predávajúcich v okolí daného miesta. Získavame aj informácie o aktuálnej polohe (mieste) aplikácie predávajúceho z dôvodu zobrazenia ponuky pre potenciálnych zákazníkov. V prípade zákazníka i vodiča je možné kedykoľvek aplikáciu v mobilnom zariadení vypnúť, čím dôjde k zamedzeniu prístupu aplikácie k určeniu polohy.

Ak nakupujúci prejaví záujem o produkt predávajúceho formou zadania dopytu vo web alebo mobilnej aplikácii, predávajúcemu sa odošlú informácie o kupujúcom a to meno, priezvisko, adresa doručenia, email a telefónne číslo.

2. Na aké účely údaje spracúvame

Naplnenie filozofie projektu na ktorý bol vytvorení.

Údaje spracúvame primárne za účelom sprostredkovania kontaktu medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom aplikácie, čo zahŕňa najmä:

• poskytnutie údajov kupujúceho predávajúcemu potrebnú na poskytnutie aktuálnej ponuky, ovocia, zeleniny a iných výrobkov prostredníctvom aplikácie
• určenie aktuálnej polohy (miesta) kupujúceho na presné zobrazenie ponúk v danej lokalite kupujúceho a poskytnutie polohy predávajúceho a kupujúcemu pre získanie kontaktu a ponúk od predávajúceho.
• zasielanie upozornení týkajúcich sa stavu poskytovania služby v rámci aplikácie, napr. Zmena otváracích hodín, nové ponuky, nové články z blogu a pod ...

Kupujúci
Osobné údaje kupujúcich vrátane údajov uvedených v profile aplikácii, spracúvame za účelom
poskytnutia čo najrelevantnejších výsledkov vyhľadávania komodít a výrobkov a poskytnutia údajov predávajúcemu za účelom uzavretia obchodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

. Za účelom zobrazenia správnych lokálnych ponúk, ktoré ponúkajú farmári a prvovýrobcovia.

Vylepšovanie aplikácie a ochrana
Máme oprávnený záujem na vylepšovaní aplikácie, najmä zlepšovaní dizajnu aplikácie a optimalizácii jej obsahu a funkcií, ako aj na ochrane kupujúcich a predávajúcich počas využívania služieb sprostredkovaných cez aplikáciu. Údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

• informovanie o zmenách v aplikácii a o aktualizácii podmienok používania aplikácie, a to formou zasielania oznámení do schránky správ v aplikácii alebo na emailovú adresu zákazníka alebo vodiča,
• propagovanie noviniek v aplikácii, napr. pridanie nových filtrov, funkcií a pod., a to zobrazením informácie o danej novinke priamo v aplikácii prípadne zaslaním oznámenia;

Marketing
Reklamné ponuky a komerčné oznámenia (newsletter) zasielame iba príjemcom, ktorí sa prihlásili na jeho odber. Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t.j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber newslettra je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newslettra súhlasíte so spracúvaním emailovej adresy na marketingové účely, t.j. na ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie komerčných informácií a pod. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas s odberom newslettra môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newslettra.

3. Doba uchovávania

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame po dobu trvania vašej registrácie v aplikácii. Spracúvanie údajov môžete kedykoľvek ukončiť, a to tak, že zadáte odhlásenie a výmaz kliknutím na „Logout&Delete“ v aplikácii; to bude mať za následok zrušenie vašej registrácie v aplikácii a výmaz vašich osobných údajov.

4. Poskytovanie a prenos údajov

Osobné údaje poskytujeme len kupujúcim a predávajúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené vyššie.

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci členských štátov EÚ. Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v rámci členských štátov EÚ bola zosúladená prijatím GDPR, Vaše osobné údaje budú v prípade takéhoto prenosu primerane chránené. Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

5. Vaše práva

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, máte nižšie uvedené práva. Tieto práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti na adresu info@odfarmara.sk

Právo na prístup k údajom
Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Právo na opravu a doplnenie
V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Aktualizáciu Vašich údajov, ktoré ste zadali pri registrácii, môžete vykonať aj sami priamo v aplikácii v časti „ Profil“. Ak máte problém s aktualizáciou údajov, kontaktujte nás.

Odvolanie súhlasu
Ak ste sa prihlásili na odber reklamných ponúk a komerčných oznámení (newsletter), svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newslettra. Akékoľvek spracúvanie vykonané pred odvolaním Vášho súhlasu však zostane zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok vymazanie osobných údajov, ktoré ste zadali pre odber newslettra, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.

Právo na vymazanie
Vymazanie Vašich údajov môžete dosiahnuť aj v prípade, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
• osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely,
• namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili zákonnú povinnosť,
pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ďalej môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak
• napadnete správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
• osobné údaje boli spracúvané nezákonne (namiesto požadovania ich vymazania), alebo
• už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Právo na prenosnosť
Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli pre účely plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu, a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať
Môžete namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6. Bezpečnosť

Na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú potrebné softvérové a hardvérové zabezpečenie, vrátane ochrany firewall, šifrovania údajov a obmedzeného prístupu cez privátne kľúče.Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s najnovším technologickým vývojom.

7. Aktualizácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme Vás o tom informovať. Aktuálne platná verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej webovej stránke a v aplikácii.

8. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu na nasledovnej emailovej adrese: info@odfarmara.sk